Rekrutacja

Rekrutacja planowana jest  w okresie 05.2024r.- 09.2024r. oraz 10.2024r.-02.2025r., możliwe jest jej wcześniejsze zakończenie w przypadku wzmożonego zainteresowania i wyczerpania limitu miejsc.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do projektu musi złożyć w Biurze Projektu (osobiście, pocztą lub mailowo) komplet wymaganych dokumentów: podpisany regulamin, formularz zgłoszeniowy, ankietę dot. specjalnych potrzeb (w przypadku osób z niepełnosprawnością) oraz zaświadczenia i/lub oświadczenia wskazane w regulaminie projektu. Wzory dokumentów dostępne są na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY, w Biurze Projektu oraz podczas spotkań informacyjnych.

Obligatoryjne kryteria rekrutacji:

  • status osoby pracującej zagrożonej zwolnieniem lub przewidzianej do zwolnienia
  • lub status osoby odchodzącej z rolnictwa
  • lub status osoby zwolnionej z przyczyn niedotyczących pracownika
  • zamieszkiwania lub zatrudnienie na terenie woj. lubelskiego
  • nieotrzymywanie wsparcia w więcej niż 1 projekcie dofinansowanym ze środków EFS+.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych kryteriów powoduje odrzucenie Kandydatki/Kandydata.

Punktowe kryteria rekrutacji:

  • status osoby pracującej zagrożonej zwolnieniem/przewidzianej do zwolnienia/odchodzącej z rolnictwa +10 pkt.
  • status osoby zwolnionej +4 pkt.
  • kobiety +3 pkt.
  • osoby z niepełnosprawnością +2 pkt.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 168 osób z najwyższą liczbą punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. Wyboru Uczestników/Uczestniczek dokona Komisja Rekrutacyjna. O decyzji osoby biorące udział w rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie/listownie lub mailowo. Listy Uczestniczek/Uczestniczek po zanonimizowaniu zostaną także zamieszczona na stronie projektu.

Masz jakieś pytania? Chcesz zgłosić wstępną chęć udziału w projekcie? Wypełnij FORMULARZ.

Skip to content