Oferowane wsparcie

Zadanie 1:  DORADZTWO ZAWODOWE POŁĄCZONE Z OPRACOWANIEM IPD

Wymiar: 6 godzin na osobę.
Świadczenia dla Uczestników/Uczestniczek: zwrot kosztów dojazdu dla 24 osób.

Zakres: podczas indywidualnych spotkań doradca zawodowy przeanalizuje sytuację społeczno-zawodową Uczestniczki/Uczestnika, jej/jego stan wiedzy, zdolności, kwalifikacje i kompetencje w odniesieniu do zapotrzebowania lubelskiego rynku pracy. Podczas spotkań przeprowadzona zostanie analiza umiejętności, predyspozycji i potencjału zawodowego danej osoby. Ponadto doradca zdiagnozuje potrzeby/oczekiwania UP w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym oraz gotowość do zmian w zakresie zmiany ścieżki kariery zawodowej i mobilności zawodowej.


Zadanie 2:  COACHING KARIERY Z ELEMENTAMI WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

Wymiar: 4 godziny na osobę.
Świadczenia dla Uczestników/Uczestniczek: zwrot kosztów dojazdu dla 24 osób.

Podczas indywidualnych spotkań trener będzie motywował do podjęcia działań rozwijających karierę oraz umożliwiających ponowne znalezienie pracy, która daje satysfakcję lub odkrycie celu w obecnej pracy. Celem wsparcia jest wyeliminowanie blokad pracownika czy osoby zwolnionej w rozwoju jego kariery, takich jak deficyty w zakresie umiejętności interpersonalnych, komunikacji czy też uspokojenie negatywnych emocji związanych z utratą pracy bądź perspektywą jej utraty oraz odbudowę poczucia własnej wartości. Psycholog zapewni wsparcie emocjonalne, ukaże wszystkie strony obecnego położenia oraz pomoże w rozwiązaniu wszelkich innych problemów psychologicznych związanych z utratą pracy czy zagrożeniem jej utraty.


Zadanie 3:  TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO ORAZ KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Wymiar: 24 godziny na grupę.
Świadczenia dla Uczestników/Uczestniczek: catering, materiały szkoleniowo-dydaktyczne oraz zwrot kosztów dojazdu dla 24 osób.

Zakres merytoryczny m.in.:

  • Techniki radzenia sobie ze stresem.
  • Trening zarządzania czasem i automotywacja.
  • Komunikacja interpersonalna w życiu zawodowym i prywatnym.
  • Trening adaptacji społecznej (m.in.: techniki dostosowywania się do zmian, chęć podejmowania wyzwań, praca w różnych, często zmiennych warunkach, otwartość na zmiany, w tym zmiany pracy).


Zadanie 4:  KURSY/SZKOLENIA ZAWODOWE Z MODUŁEM KOMPUTEROWYM LUB JĘZYKOWYM

Wymiar: średnio 96 godzin szkolenia zawodowego na osobę /grupę oraz 60 godzin zajęć komputerowych lub 60 godzin zajęć językowych wg. potrzeb Uczestników/Uczestniczek.  
Świadczenia dla Uczestników/Uczestniczek: catering, materiały szkoleniowo-dydaktyczne, stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu dla 15% osób.

SZKOLENIA ZAWODOWE – zakres tematyczny szkoleń zostanie określony na podstawie diagnozy potrzeb i potencjału Uczestników/Uczestniczek a także analizy rzeczywistego zapotrzebowania rynku pracy na konkretne zawody i kwalifikacje.

SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – zakres obejmuje poznanie podstawowych umiejętności językowych na poziomie od A1 do B2. Podczas zajęć poruszane będą zagadnienia związane z zastosowaniem umiejętności językowych podczas wykonywania określonego zawodu. Nacisk zostanie położony na praktyczne użycie języka w mowie i piśmie oraz rozumienie podstawowych zwrotów.

SZKOLENIA KOMPUTEROWE – w ramach szkolenia zostanie wykorzystany standard kompetencji cyfrowych na podstawie wersji ramy „DigComp”. Zakres szkolenia obejmie 5 obszarów: informacja i dane; komunikacja i współpraca; tworzenie treści cyfrowych; bezpieczeństwo; rozwiązywanie problemów.


Zadanie 5:  POŚREDNICTWO PRACY

Wymiar: 4 godziny na osobę.
Świadczenia dla Uczestników/Uczestniczek: zwrot kosztów dojazdu dla 24 osób.

Podczas indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy Uczestnicy i Uczestniczki uzyskają pomoc w zakresie:

  •  wsparcia w powrocie na rynek pracy m.in.: wspólne analizowanie rynku pracy, specyfiki pracy w różnych zawodach/branżach;
  • nabycia umiejętności pozyskiwania i analizowania ofert pracy pod kątem własnych możliwości i predyspozycji;
  • znalezienia zatrudnienia poprzez przedstawianie ofert pracy dopasowanych do kwalifikacji/kompetencji i umiejętności zawodowych;
  • kontaktu z pracodawcami z woj. lubelskiego (inicjowanie i organizowanie przez pośrednika kontaktów i rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami);
  • wypełnianiu formalności związanych z zatrudnieniem czy znalezieniem stażu.


Zadanie 6:  STAŻ ZAWODOWY

Wymiar: 3 miesiące na osobę.
Świadczenia dla Uczestników/Uczestniczek: badania lekarskie, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

W ramach projektu 24 Uczestników/Uczestniczek odbędzie 3 miesięczny staż zawodowy u pracodawców z woj. lubelskiego. Zadanie ma na celu przyuczenie osób biorących udział w projekcie do wykonywania nowego zawody i nabycie doświadczenia zawodowego.

Skip to content